ترفاس

terfès

Etymologie : terfas (amazigh)

Equivalent / sens en arabe :
الكمأ أو الترفاس أو الفقع

Equivalent / sens en français : terfesse : champignons souterrain apparentés à la truffe


ترفاس