روزاطه

rùzaṯa

Etymologie : orzata (italien)

Equivalent / sens en arabe :
مشروب من اللوز

Equivalent / sens en français : orgeat : boisson traditionelle à base de lait d'amande et d'eau de fleur d'oranger


orzata