طنجره

ṯanjra

Etymologie : طنجرة (arabe)

Equivalent / sens en arabe :
طنجرة, قِدر

Equivalent / sens en français : marmiteطنجرة .
Le mot atenjir existe aussi en amazigh : Source